„Аерационни системи“ ООД е единствената фирма, която произвежда и предлага български аерационни системи на пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирмата притежава сертификат за качество ISO 9001:2015 и патент за мембранния дифузор.

„Аерационни системи“ ООД е основана през 1996г. от хабилитирани научни работници и инженери с многогодишен опит, проф. д-р инж. Илия Папазов и старши научен сътрудник д-р инж. Ангел Николов, след обединяване на фирмите „Екохидроинженеринг И.П.“ и „Еко-Ник А.Н.“

„Аерационни системи“ ООД е специализирана в производството на мембранни дифузори за въздух тип ДМ-320А, проектирането и изграждането на аерационни системи с тези дифузори. Тяхното основно приложение е за осигуряване на необходимото количество кислород в съоръженията за биологично пречистване с активна утайка и аеробна стабилизация на утайките на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Аерационните системи с ДМ-320А могат да се използват и в аерирани пясъкозадържатели, усреднители, смесители, флотатори, в производствени и технологични процеси за разбъркване на вода и други течности както и в риборазвъдни басейни.

„Аерационни системи“ ООД има 100% собственост върху цялата необходима инструментална екипировка (матрици, щанци, модели и стендове) за производство на съставните елементи на ДМ-320А (мембрани, носещи дискове и прикрепващи гривни от неръждаема стомана), както и на тези от въздухоразпределителната мрежа (щуцери със седловидна част, регулируеми стойки за придънен монтаж, скоби от неръждаема стомана и др.).

В своята дейност „Аерационни системи“ ООД е възприела принципа на възлагане производството на съставните елементи на ДМ-320А на Организации-Партньори, които използват посочената по-горе наша инстументална екипировка. Фирмата има сключени постоянно действащи Рамкови договори, определящи изискванията към произвежданите изделия и условията за ползване на предоставената им инструментална екипировка. Основните Организации-Партньори, производители на мембраните и носещите дискове, имат също международни сертификати за качество.

Фирмата разполага с монтажна група за подготовка на съставните елементи и монтаж на аерационната система на обекта.

„Аерационни системи“ ООД е лоялен партньор и изпълнява поетите задължения от проектиране и изграждане до гаранционно обслужване и сервиз.